Yingda Xia


I’m currently a staff algorithm engineer at Alibaba DAMO Academy USA, working on real world medical AI problems. I received my PhD degree from the CS department at Johns Hopkins University in 2022, advised by Bloomberg Distinguished Professor Alan Yuille. My research interests are computer vision and medical image analysis. I had chance to intern at Nvidia, PAII, and MSRA. I obtained my B.E. at Tsinghua University in 2017.

News

  • [2023.11] PANDA for large-scale pancreatic cancer detection on non-contrast CT is accepted to Nature Medicine.
  • [2023.07] CancerUniT for eight major cancer detection in CT is accepted to ICCV 2023.
  • [2023.07] 3 papers accepted to MICCAI 2023.
  • [2023.04] MaxQuery for medical out-of-distribution detection is accepted to CVPR 2023 as Highlight.
  • [2023.03] 1 paper about pancreatic lesion diagnosis is accepted to IPMI 2023.

Selected Publications

Large-scale pancreatic cancer detection via non-contrast CT and deep learning
Kai Cao, Yingda Xia, Jiawen Yao, Xu Han, Lukas Lambert, Tingting Zhang, Wei Tang, Gang Jin, Hui Jiang, Xu Fang, Isabella Nogues, Xuezhou Li, Wenchao Guo, Yu Wang, Wei Fang, Mingyan Qiu, Yang Hou, Tomas Kovarnik, Michal Vocka, Yimei Lu, Yingli Chen, Xin Chen, Zaiyi Liu, Jian Zhou, Chuanmiao Xie, Rong Zhang, Hong Lu, Gregory D. Hager, Alan L. Yuille, Le Lu, Chengwei Shao, Yu Shi, Qi Zhang, Tingbo Liang, Ling Zhang, Jianping Lu
(Co-first author)
In Nature Medicine, 2023
paper | demo

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang
(Co-corresponding author)
In International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
paper | arXiv

Devil is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-world Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization
Mingze Yuan, Yingda Xia, Hexin Dong, Zifan Chen, Jiawen Yao, Mingyan Qiu, Ke Yan, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Zaiyi Liu, Bin Dong, Jingren Zhou, Le Lu, Ling Zhang, Li Zhang
(Corresponding author)
In Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023 (Highlight)
arXiv

Meta-information-aware Dual-path Transformer for Differential Diagnosis of Multi-type Pancreatic Lesions in Multi-phase CT
Bo Zhou, Yingda Xia, Jiawen Yao, Le Lu, Jingren Zhou, Chi Liu, James S Duncan, Ling Zhang
(Corresponding author)
In Information Processing In Medical Imaging (IPMI), 2023
arXiv

Effective pancreatic cancer screening on non-contrast CT scans via anatomy-aware transformers
Yingda Xia, Jiawen Yao, Le Lu, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Alan Yuille, Kai Cao, Ling Zhang
In Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2021
paper

Glance-and-gaze vision transformer
Qihang Yu, Yingda Xia, Yutong Bai, Yongyi Lu, Alan L Yuille, Wei Shen
In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021
paper

Synthesize then compare: Detecting failures and anomalies for semantic segmentation
Yingda Xia, Yi Zhang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan L Yuille
In European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 (Oral)
paper | arXiv | code

Uncertainty-aware multi-view co-training for semi-supervised medical image segmentation and domain adaptation
Yingda Xia, Dong Yang, Zhiding Yu, Fengze Liu, Jinzheng Cai, Lequan Yu, Zhuotun Zhu, Daguang Xu, Alan Yuille, Holger Roth
In Medical Image Analysis (MedIA), 2020
paper | arXiv

Detecting pancreatic ductal adenocarcinoma in multi-phase CT scans via alignment ensemble
Yingda Xia, Qihang Yu, Wei Shen, Yuyin Zhou, Elliot K Fishman, Alan L Yuille
In Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2020
paper | arXiv

An alarm system for segmentation algorithm based on shape model
Fengze Liu, Yingda Xia, Dong Yang, Alan L Yuille, Daguang Xu
In International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
paper

Bridging the gap between 2d and 3d organ segmentation with volumetric fusion net
Yingda Xia, Lingxi Xie, Fengze Liu, Zhuotun Zhu, Elliot K Fishman, Alan L Yuille
In Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2018
paper | arXiv